Dr Vladislav Bojić

Pedijatar endokrinolog
Univerzitetska dečja klinika

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

Endokrinološki pregledi dece, lečenje gojaznosti, dijabetesa, bolesti tireoidne žlezde i poremećaja rasta.


Smiljka Kovačević

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je upisala 2008. godine. Diplomirala je u redovnom roku juna 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,11. Specijalizaciju iz pedijatrije je upisala 2014/2015. godine, a završila aprila 2019. godine sa odličnom ocenom.

Zaposlena je na endokrinološkom odeljenju Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Pohađa doktorske studije iz endokrinologije. Pohađala je međunarodne i domaće kurseve iz endokrinologije.

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

Poremećaj rasta i razvoja, dijabetes, prerani pubertet, bolesti tireoidne žlezde.

Prof dr sc med Tamara Dragović

internista- endokrinolog

Opšti podaci:

Rođena 19.10.1964.

Obrazovanje:

2007. Subspecijalizacija iz oblasti endokrinologije VMA
1994. Specijalizacija interne medicine VMA
1989. Medicinski fakultet u Beogradu

Usavršavanje:

2017. izabrana u zvanje vanrednog profesora za predmet Interna medicina, podoblast „Endokrinologija“ Medicinskog fakulteta VMA
2012. izabrana u zvanje docenta za predmet Interna medicina, podoblast „Endokrinologija“- uključena u nastavu Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane
2010. odbranila doktorsku tezu na VMA pod nazivom: „Uticaj polimorfizma gena za AT1 receptor na efikasnost renoprotektivnog dejstva losartana kod bolesnika sa šećernom bolesti tip1“
2002. poslediplomske studije - odbranila magisterijum na VMA sa temom: "Uticaj valsartana na renalnu funkciju i mikroalbuminuriju kod normotenzivnih insulin zavisnih dijabetičara sa incipijentnom dijabetesnom nefropatijom “

Predmeti edukacije:

Predavač na akreditovanom simpozijumu kontinuirane medicinske edukacije sa temom: „Dijagnostika i lečenje šećene bolesti tip 1“ održanog juna 2018. u Beogradu
Predavač na akreditovanom simpozijumu kontinuirane medicinske edukacije sa temom: „ Patogeneza šećene bolesti tip 1“ održanog novembru 2018. u Beogradu
Predavač na akreditovanom simpozijumu kontinuirane medicinske edukacije sa temom:“ IgG-4 povezane bolesti“ održanom 2014. na VMA

2019. edukacija: T1D Forum (South East Central Europe) Belgrade, Serbia.
2013. edukacija Innovations and insights in diabetes management. EACCME, Brussels
2013. predavač u okviru KME za vojnomedicinske centre u Srbiji iz oblasti šećerne bolesti
2012. diploma GCP u orgranizaciji Association of Clinical Research Proffesionals
2003. položila završni kurs Study Site ICH GCP (Brookwood International Academy of Healthcare Research)
2000. uključena kao predavač u poslediplomskoj nastavi i specijalizaciji iz oblasti interne medicine VMA

Autor naučne monografije:

 „Dijabetesna nefropatija: patofiziologija, primarna i sekundarna prevencija“ Izdavač Medija centar „ Odbrana“ 2017.
Autor i koautor 100 stručnih i naučnih radova (30 radova indeksiranih u Scientific Citation Index, od toga u 13 radova kao prvi autor) objavljenih u celini u časopisima i monografijama, uglavnom iz oblasti šećerne bolesti i njenih hroničnih komplikacija.

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo (SLD)
Srpska lekarska komora
Srpsko tiroidološko društvo
European Association for the Study of Diabetes (EASD)
European Society of Endocrinology (ESE)
European Thyroid Association (ETA)