Prim Dr sci med Srbislav Stevanović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”

Magistar medicinskih nauka, doktor medicinskih nauka,
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije,
Istrazivač-saradnik i primarijus

Rođen 15.2.1964 godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu upisao sam 30.6.1983 godine, a završio 23.2.1989 godine, prosečna ocena 9,07
Specijalistički ispit fizikalne medicine i rehabilitacije 2.7.1993 godine.
Magistar medicinskih nauka od 1993 godine.
Doktor medicinskih nauka od 1997 godine
Istraživač saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998.god.
Mentora za poslediplomsku nastavu iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije
Zvanje primarijusa 2002. godine
Od 1990 godine zaposlen u Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd
1993 – 2004 lekar specijalista na odeljenju za rehabilitaciju dece, od januara 2004. Načelnik odeljenja
Mentor za lekare na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
Preko 15 godina aktivnog učešća na stručnim sastancima, seminarima, kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu
Autor i koautor u više od 50 stručnih radova i tri monografije.

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

Pregled fizijatra kod dece - porođajne povrede (brahijalnog spleta, tortikolis), deformiteti kičme (kifoza, skolioza), hipo- i hipertonije, bolna stanja (mijalgije)


Prim. sci med Dragana Džamić

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Univerzitetska dečja klinika

Oblast delatnosti (interesovanja): Primena fizikalnih agenasa i rehabilitacija dece sa urođenim anomalijama, kod pedijatrijskih i hiruruških pacijenata, deformiteti kičme
Rukovodeća funkcija: Šef odeljenja stacionarne fizijatrije u Univerzitetskoj dečjoj klinici
Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): Udruženje Fizijatara Srbije SLD

Kratka biografija:

Magistar medicinskih nauka. Specijalista Fizikalne medicine i Rehabilitacije. Zaposlena u službi Fizijatrije pri Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Učestvovala je na brojnim edukativnim kursevima među kojima se izdvajaju oboljenja i deformiteti lokomotornog sistema. Do sada je publikovala 20 radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa.

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

Pregled fizijatra kod dece - porođajne povrede (brahijalnog spleta, tortikolis), deformiteti kičme (kifoza, skolioza), hipo- i hipertonije, bolna stanja (mijalgije)


Visi fizioterapeut Jasna Ilić

Radno mesto/radno iskustvo

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Sokobanjska 17a

Obrazovanje

Srednja medicinska, fizioterapeut
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu - Smer Visoki strukovni fizioterapeut

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

Kineziterapijiski tretmani i obuka, praćenje motornog razvoja kod odojcadi i dece


Prim. dr sci. med. KATINA CVETKOVIĆ

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"

Obrazovanje:

1986 - Diplomirala na Medicinskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,50
1991 - u Beogradu odbranila magistarski rad pod naslovom „Mogućnost kineziterapije u tretmanu paralize plexus brachilais-a novorođenčeta“
1995 - Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položila sa odličnim uspehom
1999 - u Beogradu odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti dečije fizijatrije pod nazivom "Evaluacija efekata fizikalne terapije na funkcionalno stanje dece sa Arthrogryposis multiplex congenita"

Radno Iskustvo:

1989 - radila je na Klinici za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku KC u Nišu. Izabrana je za asistenta na Medicinskom fakultetu u Nišu na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija 1996. godine
1996 - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" na Novom Beogradu - Dečiji fizijatar

Reference / Stručni radovi / Članstva:

2014 - Zvanje Primarijus
Autor i koautor u preko 80  stručnih i naučnih  radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima
2000 - izdala je monografiju pod nazivom "Osnovni postulati u lečenju artrogripoze kod dece"

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

 • fizijatrijske preglede novorođenčadi, dece I ODRASLIH
 • lečenje deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša, stopala
 • dijagnostičku procenu razvoja dece
 • preglede povreda koštano-zglobnog sistema

Dr sci. med. Milica Jovičić

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
magistar medicinskih nauka, doktor medicinskih nauka
Institut za rehabilitaciju, Sokobanjska 17

Dr Milica Jovičić je rođena  22.03.1976 godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim uspehom.

Školske 1994/1995 godine upisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu koji je završila dana 26.04.2001 godine sa prosečnom ocenom 9.28 (devet dvadeset osam) i stekla stručni naziv doktor medicine.

Od 2002 godine zaposlena je na Institutu za rehabilitaciju, Sokobanjska 17 u Beogradu gde je započela specijalizaciju iz Fizikalne medicine i rehabilitacije. Dana 22.12.2006. položila je završni specjalistički ispit na Medicinskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu sa odličnom ocenom (5) i stekla stručno zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

11.06.2007 godine odbranila je magistarsku tezu pod nazivom: ’’Klinički efekti lasera male snage u lečenju akutnog lumbalnog sindroma u zavisnosti od doze primenjenog zračenja“ i stekla zvanje magistra medicinskih nauka.

21.09.2018 godine odbranila je doktorsku tezu  pod nazivom:’’Ispitivanje korelacije između kliničkih karakteristika i funkcionalne sposobnosti kod pacijenata sa cervikalnom radikulopatijom“ i stekla zvanje doktora medicinskih nauka.

Autor je i koautor velikog broja stručnih radova, prvi autor je u dva rada od ukupno tri koja se nalaze Sci listi i dobitnik je nagrade za najboljeg mladog istraživača iz oblasti rehabilitacione medicine („Peripheral dual energy X-ray absorptiometry-comparison between forearm bone mineral density (BMD) and spine BMD in patients with habitual physical activities”-10 th annual congress of European College of Sports Science, 2005).

Učestvovala je i izlagala radove na više domaćih i međunarodnih kongresa. Usavršavala se i pohađala postdiplomske edukacije i škole kao što su:

 • „Škola lasera male snage u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji“ (2003 godine) i “Komplementarna medicina-osnovi akupunkture”(2005 i 2006 godine), u okviru kontinuirane edukacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 • “Rehabilitacija u sportu” pod pokroviteljstvom Evropske Federacije Asocijacije Sportske Medicine (2005 godine);
 • “Tempus Palliative and pain medicine project“ pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta u Firenci, Lionu i Beogradu (2008 godine);
 • škola mišićno-skeletnog ultrazvuka u organizaciji EULARA –a i Udruženja Reumatologa Srbije (2010 godine);
 • „Clinical Investigator Training Course“ pod pokroviteljstvom Asocijacije za Sportsku Traumatologiju i Artroskopsku Hirurgiju Srbije i Međunarodne Fondacije za Osteoporozu (2017 godine),
 • DEXA kurs (Osteoporosis Essentials, Densitometry, Diagnosis and Management, an International Course of IOF and ISCD) takođe pod pod pokroviteljstvom Asocijacije za Sportsku Traumatologiju i Artroskopsku Hirurgiju Srbije i Međunarodne Fondacije za Osteoporozu  (2019 god.).
 • Edukaciju iz Kliničke Elektromioneurografije obavila je u periodu od 6.11.2017 do 30.04.2018 godine na Klinici za Neurologiju, Kliničkog Centra Srbije, Medicinskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Dr Milica Jovičić obavlja poslove lekara specijaliste u ambulanti i kabinetu za elektromioneurografiju Instituta za Rehabilitaciju, Sokobanjska 17 u Beogradu gde je zaposlena na neodređeno vreme od 2002 godine. Član je Lekarske Komore Srbije i udruženja za Fizikalnu i rehabilitacionu medicine Srbije.

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

fizijatrijski pregled kod odraslih, dijagnostika i lečenje bolesnika sa degenerativnim reumatizmom, vanzglobnim reumatizmom i  oboljenjima kičmenog stuba.

 


Dr sci. med. Sanja Dimitrijević

spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd

Obrazovanje i  karijera:

Završila Prvu beogradsku gimnaziju (prirodno-matemetički smer) i Srednju muzičku skolu Mokranjac u Beogradu.
2012. diplomirala na Medicinskom  fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,0
2019. Odbranjena Doktorska disertacija na temu: Utvrđivanje stepena genetičke homozigotnosti i varijabilnosti i učestalost polimorfizama TRPV1 i KCC2 gena kod osoba sa febrilnim napadima na Medicinskom fakultetu u Beogradu
Od 2013. godine stalno zaposlena u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju
2019. završila specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Stručna usavršavanja po završenoj specijalizaciji:

 • Pohađala sam kurseve i seminare iz oblasti razvojne neurologije i molekularne medicine i  ranog razvoja.
 • Završila ISST SCHROTH edukaciju za korekciju deformiteta kičmenog stuba
 • Pohađala kurs komplementarne medicine - Klinička primena akupunkture u organizaciji udruženja sa integrativnu medicinu
 • Izlagala na mnogim domaćim i međunarodnim kongresima
 • Autor i koautor preko 10 radova u međunarodnim časopisima na SCI listi.
 

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

 • fizijatrijski pregled dece (deformiteti u ranom uzrastu,hipo i hipertonije,tortikolis, deformiteti kičmenog stuba ( skolioza i kifoza) po Šrot metodi)
 • procena psihomotornog razvoja
 • akupunktura
 • tretman cervikalnog i lumbalnog bola