Dr Mirjana Jovičić

Pedijatar gastroenterolog
KBC Zvezdara, Dečja bolnica „Dr Olga Dedijer"

Medicinski fakultet u Beogradu završila 1982 g. Od 1983. g radila u ZC u Kraljevu.

Specijalizaciju iz pedijatrije završila 1993g na Institutu za majku i dete u Beogradu. Subspezijalizaciju iz Gastroenterohepatologije završila 1995.g a rad na temu: Kliničke i histološke karakteristike sluznice tankog creva kod dece sa Giardijazom pod mentorstvom prof. V. Perišića odbranila 1998g. 2004g završila Školu ultrazvuka kod dr. Ž. Smoljanića. Od 2007g radi na Dečijem odeljenju "Dr O.Dedijer" KBC Zvezdara. Učestvovala na brojnim domaćim i inostranim stručnim skupovima.

OBAVLJA SLEDEĆE PREGLEDE:

 • Pregled gastroenterologa kod dece – hronični bol u trbuhu, bolesti jetre i pankreasa, poremećaji pražnjenja (konstipacija)
 • Saveti u vezi ishrane
 • GER – bljuckanje, povraćanje

Ivan Milovanović

Pedijatar gastroenterolog

Obrazovanje:

 • 2019  -Kurs iz upalnih bolesti creva u pedijatriji (6th P-ECCO Educational Course) 14th Congress of ECCO – European Crohn’s and Colitis Organisation, Kopenhagen, Danska.
 • Od 2018 na subspecijalizaciji iz gastroenterohepatologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • 2018 - Kurs iz upalnih bolesti creva u pedijatriji (5th P-ECCO Educational Course) 13th Congress of ECCO – European Crohn’s and Colitis Organisation, Beč,Austrija.
 • 2017-učešće na Evropskom Kongesu gastroenterologa (25th United European Gastroenterology Week) u Barseloni, Španija.
 • 2016 -usavršavanje iz gastrointestinalne endoskopije na Klinici za gastroenterologiju, Vojnomedicinske akademije, Beograd, u trajanju od 6 meseci.
 • 2015 -položio specijalistički ispit iz pedijatrije sa ocenom 5 (odličan) na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
 • 2012 -odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Lipidni metabolizam domaćina u eksperimentalnoj toksoplazmozi”, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • 2011-2015-specijalizacija iz Pedijatrije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu,
 • 2009-pohađao i položio test na seminaru kontinuirane medicinske edukacija “Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja u medicini-dobra laboratorijska praksa ”, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • 2006- odbranio magistarsku tezu pod nazivom ”Lipidni status i citohemijsko određivanje lipida u imprintima aterosklerotičnog karotidnog plaka“, na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
 • 2005- položio usmeni magistarski ispit sa ocenom 10 (deset), pred Komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.
 • 2004- pohađao seminar iz metodologije nastave “Usavršavanje univerzitetskih nastavnika-bazični program”, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • 2003- položio stručni ispit pred komisijom Ministarstva zdravlja, Republike Srbije.                       
 • 2002 -2006 - student poslediplomskih, magistarskih studija na  Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer eksperimentalna fiziologija i patološka fiziologija.
 • 1995-2002 - student redovnih studija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, prosečna ocena studija 9,56.

Stipendije i nagrade:

 • 2011- ÖeAD stipendija (jedan mesec) rad u laboratoriji na poremećaju metabolizma lipida kod  Prof. dr Dagmar Kratky, Medicinski Univerzitet u Gracu, Austrija.
 • 2002-2004- stipendista Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije angažovan na projektu "Citohemijsko i morfološko ispitivanje patološke dinamike arterijskih lezija", rukovodilac Prof.dr Đorđe Radak.
 • 2001- treća nagrada u kategoriji poster prezentacija na 9th Annual International Ain Shams Medical Students Congress, Kairo, Egipat.

Kretanje u službi:

 • Od 2018-  asistent na predmetu Pedijatrija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Od 2015- lekar pedijatar na odeljenju gastroenterolgije, hepatologije i endoskopije, Univerzitetska dečija klnika, Beograd, Srbija.
 • 2013-2014-  docent na predmetu patološka fiziologija, Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • 2010-2013-  asistent (reizabran) na predmetu patološka fiziologija, Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • 2007-2010-  asistent na predmetu patološka fiziologija, Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • 2004-2007-  asistent – pripravnik na predmetu patološka fiziologija, Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • 2003-2004- slušalac škole sanitetske službe Vojske Srbije i Crne Gore u okviru služenja obaveznog vojnog roka.
 • 2002-2003- lekar stažista IKVB ″ Dedinje ″ Beograd, Srbija.

Članstva:

 • član Srpskog lekarskog društva
 • član Lekarske komore Srbije, br licence 106316
 • član Evropskog drušva za Kron i kolitis (ECCO), identifikacioni broj 42175

Projekti:

 • 2011-2015- saradnik na projektu ″Kontrola infekcije apikompleksnim patogenima: od novih mesta delovanja leka do predikcije″, rukovodilac NS Dr Olgica Đurković-Đaković, Ministarstva za prosvetu i nauku, Republike Srbije.
 • 2006-2011- saradnik na projektu ″Infekcije intracelularnim mikrorganizmima rastućeg značaja: transmisija, odnos patogen-domaćin, molekularna epidemiologija i klinički značaj″, rukovodilac NS Dr Olgica Đurković-Đaković, Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, Republike Srbije.
 • 2002-2005- saradnik na projektu "Citohemijsko i morfološko ispitivanje patološke dinamike arterijskih lezija", rukovodilac Prof.dr Đorđe Radak., Ministarstva za nauku i tehnologiju, Republike Srbije.