Doc Dr sci med Dimitrije Nikolić

Pedijatar neurolog
Univerzitetska dečja klinika

Oblast delatnosti: Pedijatrijska i adolescentna neurologija, elektroencefalografija, dečja epileptologija

Nastavno zvanje: Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije

Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. SLD, 2. EFNS, 3. ILAE

Naučno-istraživačka delatnost: Dečja neurologija/epileptologija

Biografija:

Univerzitetska edukacija i karijera:

 • 1988-1994 Studije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, diplomirao u februaru 1994. sa prosečnom ocenom 9,84/10,00.
 • 1990-1994 Student demonstrator na Medicinskoj Hemiji i Histologiji sa embriologijom
 • 1994-1995 Stažer Medicinskog Fakulteta u Beogradu
 • 1994-1996 Nosilac stipendije Republičkog Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Srbije tokom poslediplomskih studija
 • 1995-1999 Specijalizacija iz pedijatrije na Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu
 • 1999- Specijalista pedijatar na Neurološkom odeljenju Univerzitetske Dečje Klinike. Konsultant na Intenzivnoj nezi (pedijatrijskoj i hirurškoj) i neonatologiji
 • 1999. Odbranjena Magistarska teza na Medicinskom Fakultetu u Beogradu: Procena staturo-ponderalnog i psihomotornog razvoja dece sa urođenim srčanim manama
 • 2009. Odbranjena Doktorska disertacija na Medicinskom Fakultetu u Beogradu: Vestov sindrom različite etiologije: korelacija neurološkog, neuropsihološkog i neuroradiološkog nalaza
 • 2000-2010. Asistent na Medicinskom Fakultetu u Beogradu na predmetu pedijatrija
 • 2011- Docent na Medicinskom Fakultetu u Beogradu na predmetu pedijatrija
 • 2011- Stručni konsultant za pedijatrijsku neurologiju na Institutu za Neonatologiju u Beogradu

OBAVLJA SLEDEĆE PREGLEDE:

 • Neurološki pregled dece - glavobolja, konvulzije, epilepsija, sinkopa
 • Procena psihomotornog razvoja
   

Dr Aleksandar Dimitrijević

Pedijatar neurolog

Oblasti interesovanja:

Pedijatrijska i adolescentna epileptologija, Epileptične encefalopatije, EEG, Razvojna neurologija, Neuroimunologija, Demijelinizacione i infektivne bolesti nervnog sistema dece i adolescenata, Urgentna dečja neurologa, Funkcionalna neuroradiologija, Selekcija i preoperativno praćenje i priprema pedijatrijskih pacijenata sa epilepsijom za hirurško lečenje

Članstvo u strukovnim organizacijama:

 1. ILAE– International League Against Epilepsy
 2. EPNS  –  European Paediatric Neurology Society
 3. UPS- Udruženje pedijatara Srbije
 4. DNS- Društvo neurologa Srbije
 5. SLD- Srpsko lekarsko društvo


Naučno-istraživačka delatnost:

 • Dečja neurologija/epileptologija


Biografija

Rodjen u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. IV godinu gimnazije završio kao exchange student u državi Michigan USA. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 2004.godine. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je januara 2013. godine, ispit položio sa odličnom ocenom.  Magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016.godine. U zvanje asistenta na Katedri pedijatrija izabran 2020.godine.
Član je Konzilijuma za evaluaciju pacijenata sa epilepsijom – SEIZURE, Klinke za Neurologiju KCS gde se prikazuju slučajevi pacijenata sa epilepsijom radi postavljanja sindromske dijagnoze, diferencijalne dijagnoze i  prehirurške evaluacije i odabira kandidata za hiruršku terapiju epilepsije.
Načelnik EEG kabineta  Univerzitetske dečje klinike.

Stručna usavršavanja po završenoj specijalizaciji

 • Maj 2015.godine – Open Medical Institute – Salzburg Children’s Hospital of Philadelphia seminar iz oblasti „Child development and behaviour“, Salzburg, Austrija.
 • Septembar 2017.godine – 19. Epileptološka škola “Epilepsije i komorbidna stanja ” u organizaciji Saveza Liga za borbu protiv epilepsije Srbije i Crne Gore,Sokobanja, Srbija.
 • Mart-Jun 2018.godine – EEG škola u organizaciji Klinike za neurologiju KCS – Prof dr Dragoslav Sokić.
 • Septembar-decembar 2018.godine – Cleveland Clinic, Ohio, USA, gde se kandidat tokom 3 meseca usavršavao i upoznao sa najnovijim svetskim protokolima hirurškog lečenja epilepsija kao i procesom video EEG telemetrije, funkcionalne MRI, MEG, invazivne elektroencefalografije (ECOG, sEEG), VEP, SEP te učestvovao u velikim vizitama klinike i konzilijumima za prehirurku evaluaciju pacijenata sa epilepsijom.
 • April 2019.godine – Open Medical Institute – Salzburg Children’s Hospital of Philadelphia seminar iz oblasti „Pediatric Neurology“, Salzburg, Austrija – učešće na predavanjima i prikaz slučaja i saradnja sa renomiranim predavačima iz pedijatrijske neurologije iz Austrije kao i CHOP – USA.
 • Septembar 2019.godine – 9.regionalni migratorni kurs održan u organizaciji Srpske lige za borbu protiv epilepsije i evropskog organka medjunarodne lige za borbu protiv epilepsije (ILAE), Vrdnik, Srbija.
 • Oktobar 2019.godine – 21.Epileptološka škola Srbije u organizaciji Srpske lige za borbu protiv epilepsije, Zlatibor, gde je učestvovao kao predavač sa temom „Fakomatoze“.