Dr Brana Racić, pedijatar

Rođena 10.1.1974. god u Ivanjici.

Medicinski fakultet završila 2001. god. u Beogradu.

Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 2011. god. sa odličnim uspehom.

Radila je u Domu zdravlja "Dr Simo Milošević" Čukarica i bila konsultant u Ordinaciji iz pedijatrije Dr Raketić od osnivanja, gde 2018. godine postaje član tima stalno zaposlenih ordinacije. 


Kursevi:

  • Urgentna pedijatrija u vanbolničkim uslovima
  • Integrisana zdravstvena zaštita majke i deteta
  • Ultra zvuk u pedijatrijskoj radiologiji

Članstva:

  • Lekarska komora Srbije
  • Udruženje pedijatara Srbije