Sistematski pregled pred polazak u školu

Napisala dr Brana Racić

Sistematski pregled dece je veoma važan zbog ranog otkrivanja određenih poremećaja i bolesti koji mogu ugroziti zdravlje deteta. Obavljaju se periodično od samog rođenja.
Nakon kraćeg podsetnika kada su obavezni, najviše će biti reči o pregledu pred polazak u školu koji i počinje u ovo doba godine, tj. u drugoj polovini februara.

U 1. godini života pregledi su obavezni sa navršenih mesec dana, potom sa 2, 3, 5, 6, 9 meseci. U 2. godini pregled se obavlja sa navršenih 13 i 18 meseci. Oni podrazumevaju kompletan pedijatrijski pregled sa antropometrijskim merenjem. Većinu prati i davanje polivalentnih vakcina, a kontrola krvne slike je obavezna sa 6 i 13 meseci.

Obično sa završenom vakcinacijom roditelji misle da su i sistematski pregledi gotovi do polaska u školu. Veoma je važan pregled u 4. godini, kada je pored pregleda pedijatra obavezan i pregled oftalmologa, a po potrebi logopeda i fizijatra, kao i kontrola krvne slike. Ako postoje stanja koja se posebno prate, nakon 2. godine pregledi se mogu raditi jednom godišnje sve do školskog uzrasta.

Jedan od najznačajnijih sistematskih pregleda je pred polazak u školu. Sastoji se od 6 specijalističkih pregleda: pedijatra, fizijatra, oftalmologa, ORL, stomatologa i logopeda. Uz antropometrijsko merenje radi se i krvna slika i pregled sedimenta urina. Takođe se sprovodi druga revakcinacija četvorovalentnom vakcinom koja obuhvata difteriju, tetanus, veliki kašalj i inaktivisani polio. Zbog sve češće pojave velikog kašlja, Svetska zdravstvena organizacija je dala preporuku da se i ova bolest uvrsti u revakcinaciju pred školu, a razmatra se da to bude i u 14. godini. Takođe se daje prva revakcinacija MMR vakcine koja obuhvata male boginje, zauške i rubeolu. Podrazumeva se da je dete već primilo predhodne doze ovih vakcina, a revakcinacija služi da poboljša i značajno produži imuni odgovor protiv ovih bolesti. Tek nakon kompletne vakcinacije pedijatar izdaje potvrdu da je dete sposobno za upis u školu i sa njom odlazi na psihološko testiranje.

Upis svake godine traje od 1.4.-31.5. Doseljeni iz inostranstva i deca lečena od teških bolesti mogu se upisati i u drugoj plovini avgusta. Ove 2021. godine upisuju se deca rođena od 1.3. 2014. do 28.2.2015. Odluku o odlaganju polaska u školu može doneti isključivo Interresorna komisija koju čine predstavnici zdravsta, obrazovanja i socijalne zaštite na području svake opštine u zemlji.

U našoj ordinaciji svi pregledi i analize se mogu obaviti u jednom danu, vikendom, u trajanju od 2-2,5 h. Deca se vakcinišu polivalentnim, inaktivisanim vakcinama najeminentnijih proizvođača. Strogo se poštuju sve mere prevencije zbog pandemije Covid 19. Pozivaju se male grupe od po šestoro dece u jednom danu. Sve se odvija u jednoj prijatnoj atmosferi.« Nazad